De Sociale Basis Infrastructuur: een nieuwe uitdaging voor bewonersinitiatieven in de wijken.

De Sociale Basis Infrastructuur: een nieuwe uitdaging voor bewonersinitiatieven in de wijken.

Het is een hele mond vol: de Sociale Basis Infrastructuur (SBI).

De SBI die staat voor een moedig plan van de gemeente Amersfoort om (informele)  netwerken en initiatieven van bewoners in de wijken van Amersfoort, in het kader van het nieuwe ‘gebiedsgerichte’ werken,  actief te betrekken bij het maken van wijkplannen en de bepaling welke partijen daaraan gaan werken.

 In het kort kun je de SBI lokaliseren in de onderste twee trappen van de piramide van zorg+welzijn die in de wijken nodig zijn in het ondersteunen van bewoners in hun dagelijkse functioneren.                                                         Die ondersteuning loopt van een zware professionele zorg in de vorm van specialistische zorg, bovenaan in de piramide, tot informele vormen van informatie, ontmoeting, aandacht en zorg die door de burger worden verzorgd, in de brede basis van de piramide.  Voorbeelden daarvan zijn: mantelzorg, ontmoetingsgerichte activiteiten in buurtcentra en vormen van informele en/of georganiseerde burenhulp.

Voorheen was de SBI vooral het werkterrein van het welzijnswerk, dat echter voor een groot gedeelte met de komst van de ‘Transities in het sociaal domein’ is wegbezuinigd. Dit betekent dat er snel tekorten ontstaan in de ‘lichtere’ vormen van ondersteuning, daar waar het werk van basisprofessionals ( zoals ‘sociaal werkers’) en burgers elkaar raken. Kortom bij de SBI  gaat het om combinaties van burgerinitiatieven, mantelzorgers,  vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en ondersteunende professionals die elkaar kunnen versterken in netwerken. En daar heeft de gemeente, onder de vooruitstrevende leiding van wethouder Fleur Imming, een gedurfde nieuwe werkwijze voor ontworpen.

Uit de nood geboren

Het is een benadering die uit nood, – lees bezuinigingen- is geboren, maar die essentieel is om ook in de toekomst een sociaal vangnet te maken, dat voorkomt dat bewoners, die in een kwetsbare positie zitten, tussen de wal en het schip terecht komen.  En om van de nood een deugd te maken, heeft de gemeente besloten, de burger – die wordt uitgedaagd om ‘in de eigen kracht te komen’ en ‘zelfwerkzaamheid’ te ontwikkelen-  een sterk medebepalende stem te geven in de wijze waarop in zijn/haar wijk bepaald wordt wat er nodig is aan ( informele en professionele) vormen van aandacht en zorg en wie dat moet gaan doen. Kortom het domein dat voorheen exclusief werd beheerst door het professionele welzijnswerk, wordt opengebroken. Dat betekent ook dat de vaste subsidies voor instellingen die werkzaam zijn in de ‘basisinfrastructuur’ in 2017 worden stopgezet.

Bewonersnetwerken worden nadrukkelijk uitgenodigd om samen met professionals wijkplannen te maken, die per jaar aangeven wat de prioriteiten zijn in de wijk en wie daar aan gaat werken.

De financiële middelen ( zo’n 7 miljoen op jaarbasis) die daarbij horen worden naar ratio over de wijken verdeeld.

Wat moeten we als bewoners met de SBI ?

In het kort betekent het bovenstaande verhaal, dat de gemeente met de nieuwe SBI –structuur, de organisatie van het welzijnswerk in de wijken geheel wil openbreken, om recht te doen aan de inzet van de burger, die mede gaat bepalen hoe en door wie er wat gedaan wordt. Het betekent ook dat de subsidiestroom niet meer automatisch naar professionele instellingen vloeit, maar ook kan worden ‘afgetakt’ naar goedlopende bewonersinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het runnen van een buurthuis of het opzetten van een burenhulpdienst. Kansen voor de wijk en haar bewoners, dus.

Het SBI-plan is inmiddels in de vorm van een ‘peilnota’ aan de gemeenteraad voorgelegd, die op hoofdlijnen heeft ingestemd. Grote hamvraag is echter nog welke partijen worden belast met  de coördinatie van de uitvoering van de toekomstige wijkplannen. Dat geschiedt middels een open inschrijving en een aantal instellingen hebben inmiddels al een ‘consortium’ opgericht om die buit binnen te halen. In de gemeenteraad wordt nog volop gediscussieerd of het verstandig is dat de partij die gaat coördineren ook als uitvoerder in de wijk actief is.

Aan de ‘peilnota’ is een Quickscan van alle wijken vooraf gegaan. De Quickscan is te vinden op:  http://www.amersfoort.nl/…/Stadsgebiedscans-sociale…

Pittige kost om te lezen, maar zeer informatief en van belang voor de bewoner die zich met anderen inzet voor een goed en veilig leefklimaat in de buurten en wijken van Amersfoort.

Voor de ‘peilnota’ verwijzen we naar: https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1430327/type=pdf/Peiling_Inrichting_sociale_basisinfrastructuur_2017_en_verder.pdf

 

 

 

Reacties

Reacties