Transitie van welzijn in Amersfoort is gebaat bij correcte informatie

Transitie van welzijn in Amersfoort is gebaat bij correcte informatie

(foto: SBI bijeenkomst van actieve bewoners uit de wijken van Amersfoort)

Onder bewoners van de Amersfoortse wijken bestaat veel onrust over de huidige transitie in welzijn, rond de Sociale Basis Infrastructuur (SBI)

 De gemeente heeft in 2015 met een Peilnota het voortouw genomen om het bestaande welzijnswerk ingrijpend op de schop te nemen. Immers de landelijk opgelegde bezuinigingsgolf voor de sector eisten forse ingrepen om te bewerkstelligen dat met minder financiële middelen het sociale vangnet voor minder zelfredzame burgers overeind zou blijven.

Om dat te bewerkstelligen wil de gemeente dat er geïnnoveerd wordt langs twee gebieden. Actieve wijkbewoners krijgen meer te zeggen over de prioriteiten rond ontmoeting , informatie en informele aandacht en zorg, die van jaar tot jaar in hun wijk centraal moeten staan en het aandeel dat zijzelf daarin kunnen en willen leveren.

En instellingen moeten door de schotten van eigen instellingsbelang heen gaan samenwerken om tot een noodzakelijke kwaliteitsverhoging te komen.

Dat laatste had in mijn ogen al jaren geleden vrijwillig moeten geschieden, maar bleef achterwege omdat men vaak niet verder wilde kijken dan het belang van de eigen toko.

Een ‘gedwongen’ transitie is het gevolg en daarin zijn in mijn ogen op dit moment geen winnaars en verliezers. Wel moet een nieuwe coördinerende partij, ‘Indebuurt033’ genaamd,  in zeer korte tijd een geheel nieuwe werkstructuur neerzetten. En dat in het chaotische decor van pijnlijke incidenten die de gemiddelde burger snel het vertrouwen doet verliezen in dat het hier nog gaat om een kwaliteitsslag waar de wijken van gaan profiteren.

De gehele transitie lijkt bij tijd en wijle aan gekrakeel ten onder te gaan, hetgeen nog wordt versterkt door onzorgvuldige berichtgeving in de pers. Sterker nog. Media als het AD/Amersfoortse Courant  voeden op basis van onjuiste en tendentieuze berichtgeving de onrust  en spelen op deze wijze een negatieve maatschappelijke rol die de stad schade berokkend. Incidentele berichtgeving in de Stad Amersfoort getuigt van een slecht informatief gehalte waardoor bij betrokken bewoners de verwarring alleen nog maar groter wordt. Mijn angst is dan vervolgens dat sommige raadsleden de verleiding niet kunnen weerstaan om in plaats van eigen ‘fact finding’ en mogelijk gevoed door partijpolitieke belangen de zaak verder doen escaleren door vele vragen aan het college te gaan stellen, die de zaak niet verder helpen. Die vervolgens weer breed uitgemeten kunnen worden in de plaatselijke  pers.

Amersfoort heeft recht op een correcte voorlichting waar het gaat om de afweging welke stedelijke onderdelen van zorg en welzijn zullen blijven bestaan en welke zullen verdwijnen.

Dat is een operatie die alle bestaande instellingen gaat treffen en waarbij de norm die zegt ‘dat wat kwalitatief goed is moet blijven bestaan’ als een rode draad door de gehele transitie loopt.

Van het geheel verdwijnen van instellingen als Ravelijn of de schuldhulpverlening van Stadsring 51, zoals gesuggereerd wordt in de pers,  is dan ook geen sprake. Wel zullen belangrijke en onmisbare diensten van deze organisaties worden voorgezet onder de naam van ‘Indebuurt033’.

En natuurlijk doet dat pijn voor leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers. Natuurlijk vraagt dat offers. Maar voor alles vraagt het om wijsheid en moed om voorbij het eigen belang het stadsbelang centraal te stellen. Een onderdeel daarvan is om niet in de verleiding  te komen om het AD/Amersfoortse Courant  te voeden met halve waarheden die de onrust bij bewoners alleen maar doet toenemen. Moeilijker, maar beter zou het zijn om in overleg met de nieuwe coördinerende partij helder te maken welke diensten en activiteiten onmisbaar zijn voor de minder zelfredzame bewoners in de wijken. Daar ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

Alleen dan kunnen we er gezamenlijk in slagen om de beoogde kwaliteitsslag te maken, die essentieel is de voor zorg en aandacht die een goed leefklimaat in de wijken moet garanderen.

 

 

Reacties

Reacties